دانشگاه علوم پزشکی همدان
 کوریکولوم
 کارشناسی ارشد
      
 
 
طرح درس پزشکی عمومی: 
 
 
طرح درس:
 
 طرح درس ارشد: