دانشگاه علوم پزشکی همدان
 کوریکولوم دستیاری
 ارزشیابی نوین (دستیاری):     Log book .mini- cex. OSCE        
برنامه آموزشی بیهوشی