دانشگاه علوم پزشکی همدان
اعضای کمیته نظارت بر برگزاری آزمون ها
 
 دکتر سید سامان طالبی  معاون آموزش پزشکی عمومی
 دکتر علی مهدوی نژاد   معاون آموزشی علوم پایه و تحصیلات تکمیلی
 دکتر مجتبی خزایی  معاون تخصصی و فوق تخصصی
 دکتر غلامرضا شفیعی
  ریاست اداره آموزش
 دکتر رویا رئیسی 
 مسئول مرکز مهارتهای بالینی
 دکتر اثنی عشری  مدیر دفتر توسعه آموزش پزشکی
 دکتر عارفه ریحانی  معاون اداری و مالی
 دکتر مهدی بیگلرخانی
 سرپرست مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی
 دکتر فهیمه مقصودی  کارشناس واحد مطالعات و توسعه آموزش (EDO)
شرح وظایف کمیته آزمون