دانشگاه علوم پزشکی همدان
روند ثبت موضوع پایان نامه
انتخاب موضوع


*    اخذ فرم ثبت طرح پیشنهادی پروپوزال پایان نامه از سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی (ژیرو)
*    تدوین فرم پیش نویس طرح پژوهشی (پروپوزال پایان نامه) با کمک استاد راهنما و مشاور بر اساس الگوی پیشنهادی
*    ارایه طرح پیشنهادی (پروپوزال پایان نامه)  به شورای پژوهشی گروه آموزشی مربوطه
*    اخذ نتیجه بررسی  طرح پیشنهادی (پروپوزال پایان نامه)  و در صورت نیاز به اصلاح،  انجام اصلاحات پیشنهادی و کسب تایید نهایی علمی و متدولوژی از شورای پژوهشی گروه  
*    تکمیل فرم داوری پروپوزال توسط داور/داوران تعیین شده و سپس ارائه فایل نهایی وتایید شده پروپوزال از طریق سامانه ژیرو به واحد تسع تحقیقات بالینی (برای مقطع پزشکی عمومی)، و به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (برای مقاطع دستیاری، ارشد و PhD) به منظور برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال و تصویب نهایی در دانشکده.

اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی (دستیاری و فوق تخصصی) دانشکده پزشکی

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه مربوطه

1

آقای دکتر عربستانی (دبیر شورا)

میکروبیولوژی

2

خانم دکتر شیوا برزویی

داخلی

3

آقای دکتر ذوالحواریه

بیهوشی

4

آقای دکتر هاده ی

رادیولوژی

5

خانم دکتر جهانشاهی

گوش و حلق و بینی

6

آقای دکتر قربانی امجد

ارتوپدی

7

خانم دکتر مجذوبی

عفونی

8

خانم دکتر نادی

داخلی

9

آقای دکتر بذرافشان

جراحی

 10

آقای دکتر سبحان

پوست

11

آقای دکتر اصفهانی

اطفال

12

آقای دکتر فریبا

قلب

13

آقای دکتر صدیقی

رادیوتراپی

14

خانم دکتر محرابی

اورولوژی

15

آقای دکتر ساعتیان

مغزو اعصاب

16

آقای دکتر حقیقی

روانپزشکی

17

خانم دکتر لعبت مجیدی

طب فیزیک

18

خانم دکتر جیریایی

پزشکی اجتماعی

19

آقای دکتر غیاثیان

نورولوژی

20

خانم دکتر پارساپور

زنان

 

سرکار خانم رضوان عظیمی : کارشناس امور پایان نامه های دستیاری دانشکده پزشکی

تذکرات مهم:

توجه به فاصله زمانی بین ثبت پروپوزال ودفاع از پایان نامه ی آماده دفاع

1-ثبت پروپوزال برای دانشجویان مقطع دکترای عمومی قبل از امتحان کارورزی  اجباری است.
   ثبت پروپوزال برای دستیاران‌رشته‌های تخصصی سه ساله قبل‌از امتحان ارتقای1به2 اجباری‌است.
   ثبت پروپوزال برای‌دستیاران‌رشته‌های‌تخصصی‌چهارساله‌و بیشتر قبل ازامتحان‌ارتقای2به3 اجباری‌است.
   ثبت پروپوزال برای‌دستیاران‌رشته‌های‌ فوق تخصصی‌ در شش ماهه اول دوره تحصیلی اجباری‌ است.
2- فرم پروپوزال می بایستی به مهر و امضای استاد/ اساتید راهنما، مشاور، متودولوژیست مربوطه ، اعضای شورای پژوهشی و  معاون پژوهشی گروه  مربوطه برسد.
3-فرم داوری پروپوزال پایان نامه که توسط داوری تایید ومهر وامضاء شده است.
4- توصیه می شود دانشجویان و دستیاران قبل از تدوین پروپوزال با مراجعه به حوزه معاونت پژوهشی(امور  پایان نامه) از تکراری نبودن موضوع و خالی بودن ظرفیت پایان نامه های استاد راهنما اطمینان حاصل نمایند.
5- تهیه گزارش ادواری دکترای عمومی(2)  بار هنگام ثبت نام ترم 2
6- تهیه گزارش ادواری دکترای تخصصی رشته های 3 ساله(1 بار)قبل از امتحان ارتقاء 2 به 3
7- تهیه گزارش ادواری دکترای تخصصی رشته های 4و5 ساله( 1 بار )قبل از امتحان ارتقاء 3به 3