دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
 
    رئیس کمیته
 
ریاست دانشکده
 
گروه آموزشی: ارولوژی
مرتبه علمی : استادیار
 
دکتر محسن عالمی

 

عضو کمیته

 

معاون آموزشی علوم پایه

 

گروه آموزشی: پزشکی مولکولی

مرتبه علمی: دانشیار

 

دکتر علی مهدوی نژاد

 

عضو کمیته

 

معاون آموزشی پزشکی عمومی

 

گروه آموزشی: داخلی

مرتبه علمی: استادیار

 

دکتر سید سامان طالبی

 

عضو کمیته

 

معاون آموزشی تخصصی وفوق تخصصی

 

گروه آموزشی: بیماریهای اعصاب

مرتبه علمی: دانشیار

 

دکتر مجتبی خزایی
 

عضو کمیته

 

معاون پژوهشی

 

گروه آموزشی: میکروبیولوژی 

مرتبه علمی: دانشیار

 

دکتر لیلی شکوهی زاده

 

عضو کمیته

 

مدیر آموزش

 

گروه آموزشی: بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

 

دکتر غلامرضا شفیعی
 
   دبیر کمیته
 
معاون اداری مالی
 
مدرک تحصیلی: پزشکی
مرتبه علمی : عالی
 
دکتر عارفه ریحانی