دانشگاه علوم پزشکی همدان
مدیر آموزش
 
  

 

دکتر سید مصطفی حسینی

سمت: مدیر آموزش دانشکده پزشکی

دکتری تخصصی میکروب شناسی

مرتبه علمی:

Email:

 

شرح وظایف:

هماهنگی با معاونین محترم آموزشی
هماهنگی با مدیر کل آموزش دانشگاه (شرکت در جلسات کمیته منتخب)
نظارت بر انجام صحیح قوانین و مقررات آموزشی
تقسیم وظایف آموزشی در بین کارشناسان هر مقطع
نظارت بر انجام وظایف پرسنل آموزش
نظارت بر سیستم ارجاع دهی صحیح نامه های وارده به ادراه آموزش در بین کارشناسان هر مقطع
پیگیری و دفاع از حقوق و مطالب پرسنل آموزش از طریق ریاست محترم دانشکده و معاونت اداری و مالی
نظارت بر برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی امتحانات، برگزاری امتحانات پایان ترم و آزمون های جامع
نظارت بر اجرای صحیح برنامه آموزش پزشکی عمومی و تحصیلات تکمیلی