دانشگاه علوم پزشکی همدان
شرح وظایف شورای آموزشی دانشکده پزشکی

-       برنامه ریزی جهت ایجاد زمینه های اجرایی مصوباتی که توسط معاونت آموزشی دانشگاه به ابلاغ می گردد :
-       تدوین سیاستهای آموزشی و پژوهشی دانشکده با توجه به خواهش آموزشی دانشگاه
-       بررسی و تدوین طرحهای آموزشی دانشکده و ارجاع آنها به شورای آموزشی دانشگاه
-       بررسی و تدوین طرحهای ارزشیابی فعالیتهای آموزشی در گروههای پایه و بالینی و پیشنهاد با شورای آموزشی دانشگاه
-       هماهنگی بین گروهها و بخش ها در ارائه دروس مشترک
-       اتخاذ تصمیمات اجرایی برای هماهنگی و تطابق زمانی برنامه های آموزشی
-       بررسی وتضمین نیاز دانشکده به اعضا هیات علمی هرگروه
-       بررسی شرایط پذیرش دانشجو و تعیین ظرفیت پذیرش و پیشنهاد آن با معاونت آموزشی دانشگاه
-       بررسی و اظهار نظر در مواردی که رئیس دانشکده به شورا ارجاع می دهد
-     بررسی درخواست مرخصی  مطالعاتی و پیشنهاد آن به شورای دانشگاه
 

اعضاء شورای آموزشی دانشکده پزشکی
 
 ردیف  نام و نام خانوادگی  گروه مربوطه
 1  دکتر محسن عالمی  ارولوژی
 2  دکتر لیلی شکوهی زاده میکروبیولوژی
 3  دکتر سیدسامان طالبی  داخلی
 4  دکتر مجتبی خزایی بیماریهای مغز و اعصاب
 5  دکتر علی مهدوی نژاد  پزشکی مولکولی
 6  دکتر عارفه ریحانی  پزشکی عمومی
 7  دکتر احمد تحملی رودسری داخلی
 8  دکتر حمیدرضا خورشیدی  جراحی
 9 دکتر محمد جعفری پاتولوژی
 10  دکتر مهناز یاونگی  زنان
 11  دکتر فریبا کرامت  عفونی
 12  دکتر محمد علی سیف ربیعی  پزشکی اجتماعی
 13  دکتر علیرضا زمانی  ایمونولوژی
 14  دکتر علی اصغر وحیدی نیا  تغذیه
 15  دکتر امیر حسین مقصود  انگل شناسی