دانشگاه علوم پزشکی همدان
  کوریکولوم
 دستیاری
 کارآموزی
 ارزشیابی نوین (دستیاری):