دانشگاه علوم پزشکی همدان
      لطفا برای مشاهده جدول لاین بندی ورودی های آبان ۱۴۰۰ کلیک کنید
      لطفا برای مشاهده جدول لاین بندی ورودی های شهریور ۱۴۰۰ کلیک کنید
      لطفا برای مشاهده جدول لاین بندی ورودی های خرداد ۱۴۰۰ کلیک کنید
      لطفا برای مشاهده جدول لاین بندی ورودی های اسفند ۹۹ کلیک کنید
      لطفا برای مشاهده جدول لاین بندی ورودی های شهریور ۹۹ کلیک کنید
      لطفا برای مشاهده جدول لاین بندی ورودی های فروردین ۹۹ کلیک کنید
      لطفا برای مشاهده جدول لاین بندی ورودی های شهریور ۹۸ کلیک کنید
      لطفا برای مشاهده جدول لاین بندی ورودی های اسفند ۹۷ کلیک کنید
      لطفا برای مشاهده جدول لاین بندی ورودی های شهریور ۹۷ کلیلک کنید
      لطفا برای مشاهده جدول لاین بندی ورودی های شهریور ۹۶ کلیلک کنید
      لطفا برای مشاهده جدول لاین بندی ورودی های شهریور ۹۵ کلیک کنید
      لطفا برای مشاهده جدول لاین بندی ورودی های اسفند ۹۴ کلیک کنید