دانشگاه علوم پزشکی همدان

شناسه شورای مدیریت دانشکده      

 
 
   رئیس کمیته
 
ریاست دانشکده
 
گروه آموزشی: ارولوژی
مرتبه علمی : استادیار
 
دکتر محسن عالمی

 

عضو کمیته

 

معاون آموزشی علوم پایه

 

گروه آموزشی: پزشکی مولکولی 
مرتبه علمی: دانشیار

 

دکتر علی مهدوی نژاد

 

عضو کمیته

 

معاون آموزشی پزشکی عمومی

 

گروه آموزشی: داخلی

مرتبه علمی: استادیار

 

دکتر سید سامان طالبی

 

عضو کمیته

 

معاون آموزشی تخصصی و فوق تخصصی

 

گروه آموزشی: بیماری های مغز و اعصاب

مرتبه علمی: استادیار

 

دکتر مجتبی خزایی
 

عضو کمیته

 

معاون پژوهشی

 

گروه آموزشی: میکروبیولوژی

مرتبه علمی: دانشیار

 

دکتر لیلی شکوهی زاده

 

عضو کمیته

 

مدیر آموزش

 

گروه آموزشی: بیوشیمی بالینی

مرتبه علمی: استادیار

 

دکتر غلامرضا شفیعی
 
   دبیر کمیته
 
معاون اداری و مالی دانشکده
 
مدرک تحصیلی: پزشکی
مرتبه علمی : عالی
 
دکتر عارفه ریحانی
عضو کمیته
مسئول امور اداری
          مرتبه اداری: عالی
سیده زهرا حسینی