دانشگاه علوم پزشکی همدان
مسئول اساتید مشاور پایه
 
  

 

دکتر فائزه فروغی پرور

گروه آموزشی: انگل شناسی

مرتبه علمی: استادیار

Email:f.foroughi@umsha.ac.ir

 
 
مسئول اساتید مشاور بالینی
 
  

دکتر آذر پیردهقان

گروه آموزشی: پزشکی اجتماعی

مرتبه علمی: دانشیار

Email:a.pirdehghan@umsha.ac.ir

 

 اساتید مشاور بالینی

 
 عضو هیئت علمی  گروه آموزشی  مرکز درمانی
دکتر فاطمه اقبالیان گروه آموزشی اطفال مرکز آموزشی درمانی بعثت
دکتر پوران حاجیان گروه آموزشی بیهوشی مرکز آموزشی درمانی فاطمیه
دکتر فاطمه اسلامی گروه آموزشی چشم مرکز آموزشی درمانی فرشچیان سینا
دکتر حمیده پارساپور گروه آموزشی زنان  مرکز آموزشی درمانی فاطمیه
 دکتر الناز شریعت پناهی گروه آموزشی گوش و حلق و بینی  مرکز آموزشی درمانی بعثت
 دکتر محمدمهدی منجم  گروه آموزشی قلب  مرکز آموزشی درمانی فرشچیان قلب