دانشگاه علوم پزشکی همدان
  کوریکولوم
دستیاری
 کارآموزی
 ارزشیابی نوین (دستیاری):     Log book . DOPS. OSCE
 برنامه آموزشی بخش جراحی مغز و اعصاب