دانشگاه علوم پزشکی همدان
 کوریکولوم
دستیاری
کارآموزی
 ارزشیابی نوین (دستیاری):    Log book . DOPS. OSCE
برنامه آموزشی کارآموزان      وظایف اینترن اورژانس