دانشگاه علوم پزشکی همدان

جد.ل زمانبندی شورای تحصیلات تکمیلی علوم پایه

 
یکی از رسالت های مهم این شورا تعریف طرح های تحقیقاتی با نگاه ارتباط عمیق تر بین علوم پایه و بالینی و با جهت گیری اصلی به سمت کاربردی شدن در حیطه سلامت (پیشگیری، تشخیص و درمان) می باشد. لذا موضوع پایان نامه های گروههای علوم پایه و بالینی با این اولویت تعریف می شوند.
 
 روند ثبت موضوع پایان نامه

انتخاب موضوع

*    اخذ فرم ثبت طرح پیشنهادی پروپوزال پایان نامه از سامانه مدیریت اطلاعات پژوهشی (ژیرو)

      *    تدوین فرم پیش نویس طرح پژوهشی (پروپوزال پایان نامه) با کمک استاد راهنما و مشاور بر اساس الگوی پیشنهادی
     *    ارایه طرح پیشنهادی (پروپوزال پایان نامه)  به شورای پژوهشی گروه آموزشی مربوطه
     *    اخذ نتیجه بررسی  طرح پیشنهادی (پروپوزال پایان نامه)  و در صورت نیاز به اصلاح،  انجام اصلاحات پیشنهادی و کسب تایید نهایی علمی و متدولوژی از شورای پژوهشی گروه 
     *    تکمیل فرم داوری پروپوزال توسط داور/داوران تعیین شده و سپس ارائه فایل نهایی وتایید شده پروپوزال از طریق سامانه ژیرو به واحد تسع تحقیقات بالینی (برای مقطع پزشکی عمومی)، و به شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده (برای مقاطع دستیاری، ارشد و PhD) به منظور برگزاری جلسه دفاع از پروپوزال و تصویب نهایی در دانشکده.

فرآیند و مراحل کار ارائه پروپوزال تا دفاع از پایان نامه های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

 اعضاء شورای تحصیلات تکمیلی (علوم پایه) دانشکده پزشکی 

ردیف

نام و نام خانوادگی

گروه مربوطه

1

آقای دکتر علی تیموری (دبیر شورا)

ویروس شناسی

2

آقای دکتر علی مهدوی نژاد

پزشکی مولکولی

3

آقای دکترامیرحسین مقصود

انگل شناسی

4

آقای دکتر محمد مهدی افتخاریان

ایمنولوژی

5

خانم دکتر رقیه عباسعلی پورکبیره

بیوشیمی

6

خانم دکتر اکرم جلالی

پزشکی مولکولی

7

خانم دکترنسترن انصاری

میکروبیولوژی

8

آقای دکترمهدی طاهری

علوم تغذیه

9

آقای دکترمحمد طاهری

میکروبیولوژی

10

آقای دکترعارف صالح زاده

حشره شناسی

 11

خانم دکترمریم بهمن زاده

علوم تشریح

12

خانم دکتر فاطمه رمضانی علی اکبری

فیزیولوژی

     

   سرکار خانم عسگری نیا : کارشناس مسئول امور پایان نامه های ارشد و Ph.D. دانشکده پزشکی