دانشگاه علوم پزشکی همدان
  کوریکولوم
دستیاری
 کارآموزی
 ارزشیابی نوین (دستیاری):   
 برنامه آموزشی طب فیزیک و توانبخشی