دانشگاه علوم پزشکی همدان
  کوریکولوم
دستیاری
کارآموزی
کارورزی
 ارزشیابی نوین (دستیاری):     Log book . OSCE
برنامه آموزشی بخش روانپزشکی