دانشگاه علوم پزشکی همدان
ریاست دانشکده پزشکی همدان
 
  

 

دکتر محسن عالمی

سمت: ریاست دانشکده پزشکی

متخصص ارولوژی(فلوشیپ یوروانکولوژی)

مرتبه علمی: استادیار

تلفن: ۳۸۳۸۰۴۶۲-۰۸۱

Email:malemi@umsha.ac.ir

برنامه ملاقات عمومی مردمی(چهره به چهره) ریاست دانشکده : روزهای یکشنبه ساعت ۱۰ -۱۴:۳۰

 
 شرح وظایف:
 
نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس و معاونین دانشگاه ابلاغ می شود
ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی و درمانی اعضای هیئت علمی دانشکده
نظارت بر حسن اجرای وظایف ۷ گانه
نظارت بر کلیه فعالیت های واحدهای تابعه دانشکده
بررسی و برآورد نیازهای مالی و استخدامی دانشکده و اعلام به مقامات ستادی دانشگاه
نظارت بر عملکرد شوراها و کمیته های دانشکده
ارزیابی عملکرد سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه
نظارت بر حسن اجرای اهداف کلان و خرد دانشکده جهت دستیابی به رسالت و چشم اندازه دانشکده  
نظارت بر حسن اجرای اعتباربخشی های دانشکده
نظارت بر برنامه آموزش پزشکی عمومی