دانشگاه علوم پزشکی همدان

شناسه کمیته ایمنی    جدول زمانبندی کمیته ایمنی

اعضای کمیته
 
 ردیف  نام و نام خانوادگی سمت
 1  دکتر محسن عالمی
رییس دانشکده
 2  دکتر عارفه ریحانی معاون اداری و مالی دانشکده
 3  دکتر علی مهدوی نژاد معاون آموزشی علوم پایه
 4  دکتر سامان طالبی معاون آموزشی پزشکی عمومی
 5  دکتر غلامرضا شفیعی مدیر آموزش
 6  دکتر فرزانه اثنی عشری مدیر EDO
 7 سیده زهرا حسینی مسئول امور اداری
 8 حسین فضلی کارشناس آزمایشگاه
 9  مرضیه نادری شهاب کارشناس تحول اداری
 10 رها بیاتی کارشناس کامپیوتر
 11  شهرزاد مومنی کارشناس آموزش
 12 نرجس مروتی معز  کارشناس آزمایشگاه
13 مرجان نائینی کارشناس تجهیزات پزشکی
14 وحید عقیقی واحد امور عمومی