دانشگاه علوم پزشکی همدان

شناسه کمیته منتخب دانشکده

 
رئیس کمیته
 
ریاست دانشکده
 
گروه آموزشی: ارولوژی
مرتبه علمی : استادیار
 
دکتر محسن عالمی

 

عضو کمیته

 

معاون آموزشی علوم پایه

 

گروه آموزشی: پزشکی مولکولی مرتبه علمی: دانشیار

 

دکتر علی مهدوی نژاد

 

عضو کمیته

 

معاون آموزشی پزشکی عمومی

 

گروه آموزشی: داخلی

مرتبه علمی: استادیار

 

دکتر سید سامان طالبی

 

عضو کمیته

 

هیئت علمی

 

گروه آموزشی: قارچ شناسی

مرتبه علمی: استاد

 

دکتر سید امیر غیاثیان
 

عضو کمیته

 

هیئت علمی

 

گروه آموزشی: عفونی

مرتبه علمی: استاد

 

دکتر فریبا کرامت