دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
 اعضاء شورای کمیته پایان نامه های پزشکی عمومی در دانشکده پزشکی

 

     معاون پژوهشی دانشکده پزشکی: آقای دکتر محمد رضا عربستانی
     دبیر کمیته پایان نامه های پزشکی:  آقای دکتر غیاثیان 
     کارشناس شورا در دانشکده پزشکی: آقای طالبی

اعضاء شورای کمیته تحقیقات بالینی در بیمارستان ها

مراکز تحقیقات بالینی:

1-    بیمارستان بعثت:

کارشناس: خانم یوسفی

اساتید شرکت کننده در جلسات: آقایان دکتر سلیمی، جلیلی، سلمان خزایی، صدیقی، اسکندرلو، قربانی امجد و خانم ها دکتر رزاقی، رئیسی، منوچهریان، عفت صادقیان و الناز شریعت­پناهی

2-   بیمارستان بهشتی:

کارشناس: خانم حلیمی

اساتید شرکت کننده در جلسات: آقایان دکتر نادی، تحملی رودسری، عرفان ایوبی و خانم ها دکتر کهرام­فر، برزویی، بصیری، میرمعینی و فاطمه امیری

3-  بیمارستان فاطمیه:

کارشناس: خانم علی­محمدی

اساتید شرکت کننده در جلسات: آقای دکتر فرید عزیزی جلیلیان و خانم دکتر ها رادنیا، نصرالهی، پارساپور، بهناز بصیری، منوچهریان، نیکو سرشت، تاپاک، جیریایی، طالبی و گروسی

4-   بیمارستان فرشچیان ( قلب):

کارشناس: خانم قاسمی

اساتید شرکت کننده در جلسات: آقایان دکتر سیف ربیعی، کیانوش حسینی و خانم دکترها صنائی، میرمعینی، فریبا، خوانساری، مزینی و شقاقی

5-   بیمارستان فرشچیان ( سینا):

کارشناس : خانم علافچی

اساتید شرکت کننده در جلسات: آقایان دکتر سبحان، قاسمی بصیر، افشین فراهانچی و خانم دکترها میرمعینی، خانلرزاده، مهری، طالبی و بزاز