دانشگاه علوم پزشکی همدان
  کوریکولوم
دستیاری
کارآموزی
 ارزشیابی نوین (دستیاری):     Log book . DOPS. OSCE
برنامه آموزشی طب اورژانس

طرح درس