دانشگاه علوم پزشکی همدان
 کوریکولوم دستیاری
کارآموزی
کارورزی
 ارزشیابی نوین (دستیاری):     Log book . DOPS. Mini-cex. OSCE        
برنامه آموزشی بخش اطفال       
 
 
طرح درس: