دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
کمیته ارتقای هیئت علمی دانشکده پزشکی
 

رئیس کمیته

ریاست دانشکده

گروه آموزشی: ارولوژی

مرتبه علمی : استادیار

 

دکتر محسن عالمی

عضو کمیته

معاون آموزشی علوم پایه

گروه آموزشی: پزشکی مولکولی

مرتبه علمی: دانشیار

 

دکتر علی مهدوی نژاد

عضو کمیته

معاون آموزشی پزشکی عمومی

گروه آموزشی: داخلی

مرتبه علمی: استادیار

 

دکتر سید سامان طالبی

عضو کمیته

کارشناس ارتقا

مدرک تحصیلی: کارشناس بیهوشی

خانم غلام شهبازی

 

فرم ترفیعات سالیانه
آیین نامه ارتقاء هیئت علمی
شیوه نامه اجرایی آیین نامه ارتقاء هیئت علمی
فایل جدول ارتقاء هیئت علمی
آیین نامه ترفیع هیئت علمی
فرم نظرسنجی همکاران و مدیر گروه
فرم خام CV هیئت علمی
فرم خام CV انگلیسی