دانشگاه علوم پزشکی همدان
  کوریکولوم
 دستیاری
کارآموزی
کارورزی
ارزشیابی نوین (دستیاری):     Log book . DOPS. OSCE
 برنامه آموزشی بخش جراحی

طرح درس: