دانشگاه علوم پزشکی همدان
  کوریکولوم
دستیاری
کارآموزی
کارورزی
 ارزشیابی نوین (دستیاری):    Log book. Mini-cex . 360 0. OSCE
 برنامه آموزشی بخش عفونی
 
 
طرح درس: