دانشگاه علوم پزشکی همدان
  کوریکولوم
دستیاری
 کارآموزی
 ارزشیابی نوین (دستیاری):     Log book . OSCE
 برنامه آموزشی نورولوژی

طرح درس: