دانشگاه علوم پزشکی همدان
  کوریکولوم
دستیاری
کارآموزی
 ارزشیابی نوین (دستیاری):     Log book. DOPS. Mini-cex. OSCE

طرح درس: