دانشگاه علوم پزشکی همدان
 کوریکولوم
کارشناسی ارشد   
دکتری
          
 
 
 
طرح درس:
 
نام درس طرح دوره طرح درس
انگل شناسی بالینی   دکتر متینی
انگل شناسی پزشکی   دکتر فلاح
قارچ شناسی   دکتر غیاثیان
کرم شناسی 2  
درس عملی کرم شناسی 2   دکتر فروغی
تک یاخته شناسی 1 دکتر مقصود دکتر مقصود
تک یاخته شناسی 2 دکتر مقصود ذکتر مقصود
درس عملی تک یاخته شناسی 2   دکتر فروغی
ایمنوپارازیتولوژی   دکتر فروغی
 هیستوپاتولوژی   دکتر فروغی
 تاکسونومی انگل ها   دکتر فلاح
فیزیولوژی انگل ها   دکتر متینی