دانشگاه علوم پزشکی همدان
 کوریکولوم
 کارشناسی ارشد
      
 
 
 
               طرح درس                  
 
نام درس طرح درس طرح دوره
اصول سیستماتیک حشرات  
جوندگان مهم از نظر پزشکی و مبارزه با آنها طرح درس جوندگان مهم از نظر پزشکی و مبارزه باآنها دکتر ظهیرنیا  
 اصول مبارزه بیولوژیک طرح درس اصول مبارزه بیولوژیک دکتر عارف صالح زاده  
 اکولوژی حشرات طرح درس اکولوژی حشرات دکتر بهروز داوری  
روشهای مبارزه با بندپایان طرح درس روشهای مبارزه با بندپایان دکتر داوری  
اپیدمیولوژی بندپایان    طرح دوره اپیدمیولوژی بندپایان دکتر ظهیرنیا، داوری و متولی حقی
حشره شناسی پزشکی   طرح دوره حشره شناسی پزشکی دکتر ظهیرنیا
مالاریا شناسی پیشرفته   طرح دوره مالاریا شناسی پیشرفته دکتر ظهیرنیا
کلیات مالاریا شناسی   طرح دوره کلیات مالاریا شناسی دکتر ظهیرنیا و داوری