دانشگاه علوم پزشکی همدان
  کوریکولوم
کارآموزی
کارورزی
پاورپوینت آموزشی:
 
 
 
 
               طرح درس                  
 
نام درس طرح درس طرح دوره
اصول خدمات سلامت

طرح درس اصول خدمات سلامت دکتر جیریایی

 
طرح درس اصول خدمات سلامت دکتر صناعی  
آمار و روش تحقیق طرح درس آمار و روش تحقیق  
طرح درس روش تحقیق پزشکی  
طرح درس آمار پزشکی  
اپیدمیولوژی بیماری های واگیر طرح درس اپیدمیولوژی بیماریهای واگیر  
طرح درس اپیدمیولوژی بیماریهای شایع  
اپیدمیولوژی بیماریهای غیرواگیر طرح درس اپیدمیولوژی بیماریهای غیرواگیر  
جمعیت شناسی پزشکی طرح درس جمعیت شناسی دکتر صنایی  
طرح درس جمعیت شناسی دکتر جیریایی  
طرح درس جمعیت شناسی دکترخانلرزاده  
کارآموزی طرح درس کارآموزی طرح دوره کارآموزی
کارورزی طرح درس کارورزی طرح دوره کارورزی
آداب پزشکی طرح درس آداب پزشکی 1  
طرح درس آداب پزشکی 3  
استدلال بالینی   طرح دوره استدلال بالینی
جامعه شناسی طرح درس جامعه شناسی