دانشگاه علوم پزشکی همدان
 کوریکولوم
کارشناسی ارشد
دکتری
         
 
 
طرح درس:
 
 دکتر خدادی دکتر عباسعلی پورکبیره
 پزشکی عمومی:
طرح دوره روش های نوین تشخیص مولکولی بیماری ها هورمون و تومورمارکرها ارشد بیوشیمی طرح درس بیوشیمی کلیه دکتر شفیعی
طرح دوره کشت سلول متابولیسم مواد سه گانه ارشد بیوشیمی طرح دوره بیوشیمی کلیه دکتر شفیعی
طرح دوره بیوشیمی آنزیم کشت سلول طرح درس بیوشیمی هورمون دکتر شفیعی
طرح دوره بیوانفورماتیک طرح دوره متابولیسم مواد سه گانه ارشد طرح درس بیوشیمی هورمون دکتر عباسی
طرح دوره بیوشیمی و تشخیص مولکولی طرح درس دوره بیوشیمی سرطان دکتری طرح دوره بیوشیمی هورمون دکتر شفیعی
طرح دوره بیوشیمی غشا و انتقال دکترپورکبیر بیوشیمی آنزیم ارشد بیوشیمی طرح درس تئوری دیسیپلین دکتر پورکبیره
طرح درس بیوشیمی بالینی طرح درس دوره بیوشیمی ارشد فیزیولوژی طرح درس تئوری دیسیپلین دکتر ضیامجیدی
طرح درس بیوشیمی بالینی2 بیوشیمی بالینی 1 طرح درس تئوری دیسیپلین دکتر محققی
طرح درس بیوشیمی آنزیم بیوشیمی بالینی 2 طرح دوره تئوری دیسیپلین دکتر ضیا مجیدی
طرح درس بیوانفورماتیک بیوشیمی بالینی 3 طرح درس سلول و ملکول دکتر پورکبیره
  بیوشیمی ارشد فیزیولوژی طرح درس سلول و ملکول دکتر ضیامجیدی
    طرح درس سلول و ملکول دکتر محققق
دکتر طیبی نیا دکتر کریمی طرح دوره سلول و ملکول دکتر پورکبیره
طرح دوره روش های آزمایشگاهی و شناخت دستگاهها روشهای پیشرفته آزمایشگاهی  
روش های آزمایشگاهی شناخت کار با دستگاهها کاربرد تکنیک های پیشرفته در بیوشیمی  
روش تحقیق در علوم پزشکی دکتری روشهای آزمایشگاهی بیوشیمی  
ارشد بیوشیمی سیستم های اطلاع رسانی پزشکی روش های پیشرفته آزمایشگاهی  
طرح دوره روش تحقیق در علوم پزشکی روش های آزمایشگاهی بیوشیمی  
طرح دوره سیستم های اطلاع رسانی ارشد بیوشیمی سرطان  
کاربرد تکنیک های پیشرفته در بیوشیمی-ارشد بیوشیمی بالینی 1  
متابولیسم مواد سه گانه بیوشیمی بالینی 2  
روشهای پیشرفته آزمایشگاهی دکترای بیوشیمی بیوشیمی بالینی 3  
  تکنیک های پیشرفته در بیوشیمی  
     
دکتر عباسی دکتر ضیاءمجیدی  
طرح درس هورمون ارشد طرح دوره بیوشیمی دیسیپلین  
طرح درس مدیریت دکتری طرح دوره بیوشیمی پزشکی عمومی  
طرح درس روش تحقیق ‏دکتری طرح دوره بیوشیمی هورمون و تومورمارکر ارشد  
طرح درس دستگاه ارشد بیو شیمی طرح دوره بیوشیمی بالینی دکتری  
طرح درس پژوهش ارشد طرح دوره بیوشیمی بالینی ارشد  
طرح درس بیوشیمی سرطان دکتری طرح دوره بیوشیمی بالینی 2 دکتری  
طرح درس بیوشیمی بالینی دکتری طرح درس بیوشیمی و تشخیص مولکولی ارشد  
طرح درس بیوشیمی ارشد طرح درس بیوشیمی بافت ارشد  
طرح درس ارشد فیزولوژی طرح درس بیوشیمی غشا و انتقال ارشد  
طرح دوره مدیریت آزمایشگاه بیوشیمی بالینی طرح درس بیوشیمی سرطان دکتری  
  طرح درس بیوشیمی بالینی 1 دکتری  
دکتر شفیعی طرح درس بیوشیمی بالینی 2 دکتری  
طرح دوره بیوشیمی پیشرفته دکترای انگل شناسی طرح درس بیوشیمی بالینی 3 دکتری  
طرح دوره بیوشیمی ارشد سم شناسی    
طرح درس سرطان دکترا دکتر محققی  
طرح درس سیستم های اطلاع رسانی پزشکی یوشیمی پیشرفته بافتها  
طرح درس بیوشیمی هورمون ارشد بیوشیمی بالینی  
طرح درس بیوشیمی بالینی ارشد بیوشیمی بالینی 2  
طرح درس بیوشیمی بالینی 1دکترا مدیریت آزمایشگاه بیوشیمی بالینی و کنترل کیفی  
طرح درس بیوشیمی بافت ارشد    
طرح درس ارشد فیزولوژی